វគ្គសិក្សារបស់គ្រូ

សម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេស
ឥតគិតថ្លៃ
This course will introduce Thai as a foreign language and demonstrate how to utilize it on a daily life for beginning foreign learners. Learners wi...
79 ការបង្រៀន

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ UNIT มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้