សម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាបារាំង

Filters

ប្រភេទ

សម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាបារាំង
ឥតគិតថ្លៃ
Ce matériel de Thaïlandais à แต่ communicatif pour les étrangers est conçu pour être utilisé en complément d’un cours en ligne sur Chula MOOC...
67 ការបង្រៀន

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ UNIT มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้

Select your language