សម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេស

Filters

ប្រភេទ

សម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេស
ឥតគិតថ្លៃ
ศรีราชา ជេងមិនត្រឹមត្រូវរបស់អអនកនិយយដើម។ កងพอสมควร ฝาง ទេស​ដទៃ​ដែរ​។​ សៀវភៅ​អេឡិចត្រូនិក​សម្រប់​សិកសសា ​។ “พื้นฐานภาษาไทยออนไลน์” បងพอสมควร ผู้ติดต...
22 ការបង្រៀន
សម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេស
5
5
ឥតគិតថ្លៃ
5
5 (1)
This course will introduce Thai as a foreign language and demonstrate how to utilize it on a daily life for beginning foreign learners. Learners wi...
81 ការបង្រៀន

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ UNIT มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้

Select your language