បានចុះឈ្មោះ: 4295 សិស្ស
ការបង្រៀន: 81

หลักสูตรนี้จะแนะนำภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศและสาธิตวิธีการใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับความรู้จากการศึกษาตัวอย่างคำศัพท์ วลี และไวยากรณ์ไทยพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงคำและวลีพื้นฐานที่ใช้ในการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ ผู้เรียนจะสามารถใช้คำศัพท์พื้นฐานและสำนวนง่าย ๆ ที่ใช้กันทั่วไปในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ไทยเบื้องต้น ตลอดจนความสามารถในการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภาษาไทย

ชุดสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยออนไลน์ ด้วยภาษาต่างประเทศสําหรับชาวต่างชาติจัดทํา โดย อาจารย์ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข โดยเนื้อหา บางส่วนนํามาจากหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการ สื่อสารสําหรับชาวต่างชาติระดับต้น ซึ่งร่วมกัน จัดทําเนื้อหาโดยคณาจารย์ของศูนย์ภาษาไทยใน ฐานะภาษาต่างประเทศ และได้รับการ แปลเป็นภาษาต่างๆ ด้วยความร่วมมือของ คณาจารย์ภาควิชาต่างๆ ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

This set of online Thai language courses for foreigners was created by Dr.Kiat Thepchuaysuk. Some contents of this online course are from “Communicative Thai for Beginners” course which was created by teachers from the Center for Thai as a Foreign Language. Later, it was translated to various languages with cooperation from teachers from different departments from the Faculty of Arts, Chulalongkorn University.

Instruction

1
How to effectively use this learning system
2
How to learn Thai effectively by Adam Bradshaw

Creator’s Profile

1
Creator’s Profile

Lesson 0 : Introduction to Thai

1
Thai – English learning guide.
2
Lesson 0 : Introduction to Thai
3
Part Trailer
4
Lesson Intro Part 1 Sounds and Sound System in Thai
5
Lesson Intro Part 1 Sounds and Sound System in Thai
6
Lesson Intro Part 2 Characteristics of Thai Language
7
Lesson Intro Part 3 Common sentences in Thai
8
Posttest Lesson Intro
10 សំណួរ

Lesson 1 Hello! Nice to meet you

1
Lesson 1 : HELLO! Nice to meet you
2
Part 1 What is your name
3
Part 2 I come from
4
Part 3 What nationality are you
5
Part 4 What do you do-
6
Part 5 What about you
7
Part 6 Using also
8
Part 7 lesson summary
9
Quiz – Lesson 1
5 សំណួរ

Lesson 2 What is this

1
Lesson 2 : What is this?
2
Part 1 What’s this
3
Part 2 What is this called Thai
4
Part 3 What card is this
5
Part 4 Who’s this
6
Part 5 Whose
7
Part 6 lesson summary
8
Quiz – Lesson 2
5 សំណួរ

Lesson 3 Where do you live

1
Lesson 3 : Where do you live?
2
Part 1 Where do you live- -Where do you work
3
Part 2 Where
4
Part 3 Which room– Which floor– Which buildin
5
Part 4 How is this place
6
Part 5 ‘Or’.
7
Part 6 lesson summary
8
Quiz – Lesson 3
5 សំណួរ

Lesson 4 How old are you

1
Lesson 4 : How old are you?
2
Part 1 How old are you
3
Part 2 What is your telephone number-
4
Part 3 How many siblings do you have
5
Part 4 Using classifiers
6
Part 5 This bag is mine
7
Part 6 lesson summary
8
Quiz – Lesson 4
5 សំណួរ

Lesson 5 You are Thai

1
Lesson 5 : You are Thai, right?
2
Part 1 Questions (yes-no) with ‘may’
3
Part 2 Your name is lalisa, right
4
Part 3 This isn’t your bag, right
5
Part 4 Have you eaten yet
6
Part 5 I want…
7
Part 6 | like..
8
Part 7 Talking about ability
9
Part 8 lesson summary.
10
Quiz – Lesson 5
5 សំណួរ

Lesson 6 What time is it

1
Lesson 6 : What time is it?
2
Part 1 Telling Time in Thai.
3
Part 2 Asking time in Thai.
4
Part 3 Asking and talking about routine.
5
Part 4 Asking opinion with “di”
6
Part 5 Answering to questions with “
7
Part 6 lesson summary.
8
Quiz – Lesson 6
5 សំណួរ

Lesson 7 How much

1
Lesson 7 : How much?
2
Part 1 Counting numbers over 1,000
3
Part 2 How much does it cost
4
Part 3 How much does a television cost
5
Part 4 Which one do you want-
6
Part 5 How many do you want
7
Part 6 lesson summary
8
Quiz – Lesson 7
5 សំណួរ

Lesson 8 How is

1
Lesson 8 : How is … ?
2
Part 1 How to ask about clothes
3
Part 2 How to ask about size
4
Part 3 Asking for help
5
Part 4 Asking for permission
6
Part 5 Asking about materials
7
Part 6 How is your shirt
8
Part 7 lesson summary
9
Quiz – Lesson 8
5 សំណួរ

Lesson 9 What would you like to order

1
Lesson 9 : What would you like to order?
2
Part 1 Ordering food.
3
Part 2 Telling how the taste is like.
4
Part 3 ‘But’.
5
Part 4 lesson summary
6
Quiz – Lesson 9
5 សំណួរ

Lesson 10 How to get to Chula

1
Lesson 10 : How to get to Chula
2
Part 1 Asking and telling where people, things and places are
3
Part 2 Asking and telling how far places are.
4
Part 3 How do you get there
5
Part 4 Asking and telling directions
6
Part 5 lesson summary
7
Quiz – Lesson 10
5 សំណួរ
5.0
5 out of 5
1 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
1
Stars 4
0
Stars 3
0
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ UNIT มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้

Select your language