បានចុះឈ្មោះ: 211 សិស្ស
ការបង្រៀន: 67

Ce matériel de Thaïlandais à แต่ communicatif pour les étrangers est conçu pour être utilisé en complément d’un cours en ligne sur Chula MOOC intitulé “Le Thaïlandais à but communicatif pour les étrangers” Le cours présente le thaï en tant que langue étrangère et démontre comment l’utiliser dans la vie quotidienne pour les apprenants débutants en thaï. Les apprenants acquerront des connaissances en étudiant des exemples de vocabulaire, deวลี et de grammaire thaï fondamentale qui peuvent être utilisés naturalllement dans les ปฏิสัมพันธ์ quotidiennes

Après avoir terminé ce cours, les apprenants auront acquis des connaissances et une compréhension de la manière de prononcer les mots de base et les วลี utilisées dans les บทสนทนา informelles Les apprenants seront d’utiliser un vocabulaire de base et des expressions simples couramment utilisés dans la communication quotidienne, et ils seront également allowances d’appliquer leurs connaissances en grammaire thaï de base, ainsi que de communiquer efficacement en thaï dans la vie de tous les jours

Instruction

1
Comment naviguer ce système d’apprentissage efficacement

Instruction

1
Guide d’étude

Intro

1
Intro – Part 1
2
Intro – Part 2
3
Intro – Part 3
4
Intro – Part 4

Lesson1

1
Lesson1 -Part 1
2
Lesson1 -Part 2
3
Lesson1 -Part 3
4
Lesson1 -Part 4
5
Lesson1 -Part 5
6
Lesson1 -Part 6
7
Lesson1 -Part 7

Lesson2

1
Lesson2 -Part 1
2
Lesson2 -Part 2
3
Lesson2 -Part 3
4
Lesson2 -Part 4
5
Lesson2 -Part 5
6
Lesson2 -Part 6

Lesson3

1
Lesson3 -Part 1
2
Lesson3 -Part 2
3
Lesson3 -Part 3
4
Lesson3 -Part 4
5
Lesson3 -Part 5
6
Lesson3 -Part 6

Lesson4

1
Lesson4 -Part 1
2
Lesson4 -Part 2
3
Lesson4 -Part 3
4
Lesson4 -Part 4
5
Lesson4 -Part 5
6
Lesson4 -Part 6

Lesson5

1
Lesson5 -Part 1
2
Lesson5 -Part 2
3
Lesson5 -Part 3
4
Lesson5 -Part 4
5
Lesson5 -Part 5
6
Lesson5 -Part 6
7
Lesson5 -Part 7
8
Lesson5 -Part 8

Lesson6

1
Lesson6 -Part 1
2
Lesson6 -Part 2
3
Lesson6 -Part 3
4
Lesson6 -Part 4
5
Lesson6 -Part 5
6
Lesson6 -Part 6

Lesson7

1
Lesson7 -Part 1
2
Lesson7 -Part 2
3
Lesson7 -Part 3
4
Lesson7 -Part 4
5
Lesson7 -Part 5
6
Lesson7 -Part 6

Lesson8

1
Lesson8 -Part 1
2
Lesson8 -Part 2
3
Lesson8 -Part 3
4
Lesson8 -Part 4
5
Lesson8 -Part 5
6
Lesson8 -Part 6
7
Lesson8 -Part 7

Lesson9

1
Lesson9 -Part 1
2
Lesson9 -Part 2
3
Lesson9 -Part 3
4
Lesson9 -Part 4

Lesson10

1
Lesson10 -Part 1
2
Lesson10 -Part 2
3
Lesson10 -Part 3
4
Lesson10 -Part 4
5
Lesson10 -Part 5

ជាអ្នកដំបូងដែលបន្ថែមការវាយតម្លៃ។

Please, login to leave a review

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ UNIT มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้

Select your language