បានចុះឈ្មោះ: 241 សិស្ស
ការបង្រៀន: 68

Представленные материалы (курс «Разговорный тайский язык для иностранцев») предназначены для использования с онлайн-курсом « Разговорный тайский язык для иностранцев», размещенным на платформе Chula MOOC. Курс знакомит слушателей с тайским языком и демонстрирует возможности его использования в повседневной жизни.
Опираясь на примеры употребления лексики, разговорных конструкций и основные правила тайской грамматики, учащиеся приобр етут необходимые знания, которые с легкостью смогут быть применены при повседневном общении.

PO завершению курса учащиеся освоят правила и научатся правильно произносить основные слова и фразы, используемые в нефо рмальном общении. Учащиеся смогут использовать базовую лексику и простые выражения, обычно употребляемые в повседневном общении, будут с пособны применять полученные знания, понимать базовую тайскую грамматику и эффективно использовать тайский язык как средст во общения в повседневной жизни.

Instruction

1
Как эффективно использовать данную систему обучения

методическое пособие

1
руководство

Master lntro

1
Master lntro – Part 1
2
Master lntro – Part 2
3
Master lntro – Part 3
4
Master lntro – Part 4

Master Trailer

1
Master Trailer -Part 1

Master Lesson 1

1
Master Lesson 1 -Part 1
2
Master Lesson 1 -Part 2
3
Master Lesson 1 -Part 3
4
Master Lesson 1 -Part 4
5
Master Lesson 1 -Part 5
6
Master Lesson 1 -Part 6
7
Master Lesson 1 -Part 7

Master Lesson 3

1
Master Lesson 3 -Part 1
2
Master Lesson 3 -Part 2
3
Master Lesson 3 -Part 3
4
Master Lesson 3 -Part 4
5
Master Lesson 3 -Part 5
6
Master Lesson 3 -Part 6

Master Lesson 2

1
Master Lesson 2 -Part 1
2
Master Lesson 2 -Part 2
3
Master Lesson 2 -Part 3
4
Master Lesson 2 -Part 4
5
Master Lesson 2 -Part 5
6
Master Lesson 2 -Part 6

Master Lesson 4

1
Master Lesson 4 -Part 1
2
Master Lesson 4 -Part 2
3
Master Lesson 4 -Part 3
4
Master Lesson 4 -Part 4
5
Master Lesson 4 -Part 5
6
Master Lesson 4 -Part 6

Master Lesson 5

1
Master Lesson 5 -Part 1
2
Master Lesson 5 -Part 2
3
Master Lesson 5 -Part 3
4
Master Lesson 5 -Part 4
5
Master Lesson 5 -Part 5
6
Master Lesson 5 -Part 6
7
Master Lesson 5 -Part 7
8
Master Lesson 5 -Part 8

Master Lesson 6

1
Master Lesson 6 -Part 1
2
Master Lesson 6 -Part 2
3
Master Lesson 6 -Part 3
4
Master Lesson 6 -Part 4
5
Master Lesson 6 -Part 5
6
Master Lesson 6 -Part 6

Master Lesson 7

1
Master Lesson 7 -Part 1
2
Master Lesson 7 -Part 2
3
Master Lesson 7 -Part 3
4
Master Lesson 7 -Part 4
5
Master Lesson 7 -Part 5
6
Master Lesson 7 -Part 6

Master Lesson 8

1
Master Lesson 8-Part 1
2
Master Lesson 8-Part 2
3
Master Lesson 8-Part 3
4
Master Lesson 8-Part 4
5
Master Lesson 8-Part 5
6
Master Lesson 8-Part 6
7
Master Lesson 8-Part 7

Master Lesson 9

1
Master Lesson 9-Part 1
2
Master Lesson 9-Part 2
3
Master Lesson 9-Part 3
4
Master Lesson 9-Part 4

Master Lesson 10

1
Master Lesson 10-Part 1
2
Master Lesson 10-Part 2
3
Master Lesson 10-Part 3
4
Master Lesson 10-Part 4
5
Master Lesson 10-Part 5

ជាអ្នកដំបូងដែលបន្ថែមការវាយតម្លៃ។

Please, login to leave a review

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ UNIT มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้

Select your language