Enrolled: 222 students
강의: 67

“บทสนทนาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ” เป็นข้อความที่ใช้ในหลักสูตร “การสนทนาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ” ทาง Chula MOOC หลักสูตรนี้แนะนำภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เรียนภาษาไทยระดับเริ่มต้น และให้คำแนะนำการใช้งานในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย ตัวอย่างสำนวน และไวยากรณ์พื้นฐานที่สามารถประยุกต์ใช้กับการสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ

หลังจากจบหลักสูตร ผู้เรียนจะใช้ความรู้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการออกเสียงคำศัพท์และสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ทั่วไป ด้วยการใช้คำศัพท์และสำนวนที่มักปรากฏในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและใช้ไวยากรณ์ไทยขั้นพื้นฐาน คุณจะสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

지침

1
学習システムの使い方

学習ガイド

1
マニュアル

마스터 소개

1
마스터 소개 - 성부 1
2
마스터 소개 - 성부 2
3
마스터 소개 - 성부 3
4
마스터 소개 - 성부 4

석사 레슨 1

1
Master Lesson 1 -part 1
2
Master Lesson 1 -part 2
3
Master Lesson 1 -part 3
4
Master Lesson 1 -part 4
5
Master Lesson 1 -part 5
6
Master Lesson 1 -part 6
7
Master Lesson 1 -part 7

석사 레슨 2

1
Master Lesson 2 -part 1
2
Master Lesson 2 -part 2
3
Master Lesson 2 -part 3
4
Master Lesson 2 -part 4
5
Master Lesson 2 -part 5
6
Master Lesson 2 -part 6

석사 레슨 3

1
Master Lesson 3 -part 1
2
Master Lesson 3 -part 2
3
Master Lesson 3 -part 3
4
Master Lesson 3 -part 4
5
Master Lesson 3 -part 5
6
Master Lesson 3 -part 6

석사 레슨 4

1
Master Lesson 4 -part 1
2
Master Lesson 4 -part 2
3
Master Lesson 4 -part 3
4
Master Lesson 4 -part 4
5
Master Lesson 4 -part 5
6
Master Lesson 4 -part 6

석사 레슨 5

1
Master Lesson 5 -part 1
2
Master Lesson 5 -part 2
3
Master Lesson 5 -part 3
4
Master Lesson 5 -part 4
5
Master Lesson 5 -part 5
6
Master Lesson 5 -part 6
7
Master Lesson 5 -part 7
8
Master Lesson 5 -part 8

석사 레슨 6

1
Master Lesson 6 -part 1
2
Master Lesson 6 -part 2
3
Master Lesson 6 -part 3
4
Master Lesson 6 -part 4
5
Master Lesson 6 -part 5
6
Master Lesson 6 -part 6

석사 레슨 7

1
Master Lesson 7 -part 1
2
Master Lesson 7 -part 2
3
Master Lesson 7 -part 3
4
Master Lesson 7 -part 4
5
Master Lesson 7 -part 5
6
Master Lesson 7 -part 6

석사 레슨 8

1
Master Lesson 8 -part 1
2
Master Lesson 8 -part 2
3
Master Lesson 8 -part 3
4
Master Lesson 8 -part 4
5
Master Lesson 8 -part 5
6
Master Lesson 8 -part 6
7
Master Lesson 8 -part 7

석사 레슨 9

1
Master Lesson 9 -part 1
2
Master Lesson 9 -part 2
3
Master Lesson 9 -part 3
4
Master Lesson 9 -part 4

석사 레슨 10

1
Master Lesson 10 -part 1
2
Master Lesson 10 -part 2
3
Master Lesson 10 -part 3
4
Master Lesson 10 -part 4
5
Master Lesson 10 -part 5

가장 먼저 리뷰를 추가해 보세요.

Please, login to leave a review

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ 단위 มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้

Select your language